Ekkehard Neumann: Leporellos

 

o.T. (Leporello 3-XII-21), 2021, Eisen, Farbe, 80 x 52 x 72 cm

 

o.T. (Leporello 4 – VI - 21), 2021, Eisen, Farbe, 25 x 56 x 27 cm

 

Zwei Leporellos – Ausstellungssituation Kolvenburg Billerbeck 2022

 

o.T. (Leporello, balancierend, 2-II – 22), 2022, Aluminium, Farbe, 12 x 105 x 10 cm

 

o.T. (Leporello 2 – IV - 22), 2022, Eisen, Farbe, 36 x 86 x 22 cm

 

o.T. (Leporello 3 – III - 22), 2022, Eisen, Farbe, 40 x 80 x 22 cm

 

o.T. (Leporello, balancierend, 3 -II – 22), 2022, Eisen, Farbe, 60 x 50 x 82 cm

Ausstellungssituation Kolvenburg Billerbeck

 

o.T. (Leporello, balancierend, 2-XII – 21), 2022, Aluminium, Farbe, 50 x 50 x 26 cm

 

o.T. (Leporello 1-V-22), 2021, Eisen, Farbe, 85 x 50 x 74 cm

 

o.T. (Leporello 1 – IV - 22)), 2022, Eisen, Farbe, 36 x 30 x 74 cm